CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS

6 tháng, tiêu thụ than khả quan

6 tháng cuối năm 2014, với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ tăng cường chỉ đạo, thực hiện các giải pháp quản trị chi phí, triệt để thực hành tiết kiệm nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh; tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức điều hành tiêu thụ than; quyết liệt trong công tác áp dụng công nghệ mới nhằm giảm chi phí trong tất cả các khâu: khai thác, sàng tuyển, lưu kho và phân phối.

CôngThương - Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2014, than thành phẩm đạt 17,88 triệu tấn, bằng 52,27% kế hoạch năm và bằng 96,72%  so với cùng kỳ năm 2013. Than tiêu thụ ước đạt 18,9 triệu tấn, bằng 54% kế hoạch năm và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: xuất khẩu đạt 3,9 triệu tấn đạt 50% kế hoạch năm và bằng 66% so với cùng kỳ năm 2013, tiêu thụ trong nước đạt 14,9 triệu tấn, đạt 55% kế hoạch năm và tăng 18,8%  so với cùng kỳ năm 2013. Tồn kho than của tập đoàn đến cuối quý II ước 7,5 triệu tấn, trong đó than sạch 5,4 triệu tấn; than nguyên khai và bán thành phẩm 2,1 triệu tấn.

 

Than sạch khai thác của toàn ngành tháng 6 ước đạt 3,53 triệu tấn, tính chung 6 tháng, sản lượng than sạch ước đạt 20,34 triệu tấn, bằng 95,6% so với cùng kỳ.