CỘNG ĐỒNG SEO
Thông tin doanh nghiệp
RSS
  • Marketing
  • Ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Những ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân, trong luật doanh nghiệp 2015 đã ghi rất rõ những điều kiện này.

Ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân? là câu hỏi mà nhiều người muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân băn khoăn. Vậy ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Theo quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005: tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Trừ trường hợp: Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước. Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

Cascas nhân trên đây không được phép thành lập doanh nghiệp trong bất cứ trường hợp nào.