CỘNG ĐỒNG SEO

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những vấn đề cần biết trong huấn luyện an toàn lao động?

Những vấn đề cần biết trong huấn luyện an toàn lao động?

An toàn lao động là một vấn đề ai cũng quan tâm, nhưng về huấn luyện na toàn lao động thì không phải ai cũng hiểu rõ về nó.

 

Đối với những người lao động chưa được tham gia huấn luyện an toàn, sẽ có một số thắc mắc về hình thức huấn luyện này. Hãy cũng chúng tôi tìm hiểu dưới đây.

Đối tượng nào bắt buộc phải tham gia huấn luyện an toàn lao động? Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 3 đối tượng sau đây phải (bắt buộc) đào tạo huấn luyện an toàn:

Thứ nhất, là người lao động bao gồm: Những người đang làm việc, người mới tuyển, các học viên, người học nghề, học nghề tại các cơ sở doanh nghiệp, sản xuất và kinh doanh. Các lao động tự do là doanh nghiệp sản xuất và cơ sở kinh doanh thuê và sử dụng.

Thứ hai là người sử dụng lao động và người quản lý (gọi chung là người sử dụng lao động) bao gồm: Các chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền dịch vụ sản xuất và điều hành kinh doanh. Giám đốc, Phó giám đốc của các doanh nghiệp, cơ sở; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và các đơn vị trực tiếp sử dụng lao động. Quản lý trực tiếp của các công trường, nhà xưởng hoặc các bộ phận tương đương. Và thứ ba là người tham gia công tác an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp và cơ sở.

Các công nhân người nước ngoài, đang làm việc tại Việt Nam có phải tuân thủ các quy định về huấn luyện an toàn, sức khỏe nghề nghiệp của Việt Nam hay không? Theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm:

-                      Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

-                      Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể và tổ chức làm việc;

-                      Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

-                      Các đơn vị kinh doanh, các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, lực lượng vũ trang nhân dân và công an nhân dân, chính quyền và các tổ chức nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nếu sử dụng lao động phải thực hiện huấn luyện an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp.